ප්‍රංශ බස ඉගෙනගන්නේ කෙසේද

Leçon 1  පළමු  පාඩම

මේ පාඩමෙන් Saluer ආචාරකිරීම, Se présenter හදුන්වාදීම සහ Alphabet ප්‍රංශ  හෝඩිය  අපි  ඉගෙනගනිමු. ඔබේ  ප්‍රශ්න  [email protected]  වෙත  එවන්න.

Dictionnaire

Chanson Francophonie

6 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *